Ułatwienia dostępu


Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Węglińcu poszukuje osoby na stanowisko młodszego bibliotekarza w Bibliotece Publicznej w Węglińcu

(ul. Karola Wojtyły 10) w wymiarze czasu pracy – 1/2 etatu – umowa na zastępstwo od 13.03.2023 r.

Główne obowiązki na stanowisku pracy:

 • udostępnianie zbiorów bibliotecznych;
 • udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych;
 • wprowadzanie księgozbioru do program MAK+;
 • upowszechnianie czytelnictwa, w tym: prowadzenie działalności edukacyjno – kulturalnej dla młodzieży i dorosłych, wykładów, lekcji bibliotecznych, zajęć edukacyjnych itp.;
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji bibliotecznej;
 • organizowanie i współorganizowanie imprez artystyczno – rozrywkowych, kulturalnych oraz patriotycznych;
 • współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury;
 • promowanie działań biblioteki poprzez zamieszczanie informacji w środkach masowego przekazu (media, strona internetowa, facebook,);
 • dbałość o stan powierzonego mienia.

Wymagania obowiązkowe:

 • wykształcenie: średnie lub wyższe;
 • obywatelstwo: Polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;
 • dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń multimedialnych i biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 • rozeznanie na rynku księgarskim;
 • umiejętność prowadzenia działań animacyjnych dla różnych grup wiekowych;
 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania;
 • znajomość obsługi programów graficznych;
 • umiejętność pracy w grupie oraz samodzielnej organizacji pracy własnej;
 • łatwość nawiązywania kontaktów;
 • skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwój biblioteki;
 • kreatywność, innowacyjność oraz silna motywacja do pracy;
 • wysoka kultura osobista;
 • gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o pracę – list motywacyjny;
 • Życiorys (CV);
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach;
 • Podpisaną Klauzulę informacyjną dla kandydata do pracy dotyczącą ochrony danych osobowych;
 • Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie, że kandydat/ka nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781)”

Informacje o terminie i miejscu składania dokumentów:

Oferty należy złożyć do 28 lutego 2023 r.:

 • osobiście w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Węglińcu, Plac Wolności 1,

59-940 Węgliniec

 • pocztą na adres: j/w (liczy się dzień wpływu do GCKSiR)
 • lub mailem na adres gcksir.wegliniec@gmail.com

Dokumenty należy przekazać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko – młodszy bibliotekarz”.

Dokumenty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane i nie podlegają zwrotowi.
Dyrektor GCKSiR w Węglińcu zastrzega sobie prawo do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia.

RODO – Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy dotycząca ochrony danych osobowych.

Kategorie: Aktualności

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *