Ułatwienia dostępu

Informacje ogólne

Poznaj filary naszej działalności

Na terenie gminy Węgliniec działa Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury (MGOK) Jest to samorządowa instytucja kultury, która zajmuje się upowszechnianiem kultury wśród lokalnej społeczności. Jesteśmy organizatorami wielu imprez o zasięgu gminnym, regionalnym i ogólnopolskim.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury to instytucja kultury, której głównym celem działalności jest animowanie życia kulturalnego w mieście i gminie oraz upowszechnianie podstawowych dziedzin sztuki takich jak plastyka, teatr, muzyka, taniec, film i fotografia. Cel ten osiągany jest przede wszystkim poprzez organizację różnego rodzaju koncertów, warsztatów, spotkań, wystaw, imprez plenerowych dla szerokiego kręgu odbiorców, a także realizację zajęć w pra­cowniach merytorycznych, gdzie młodzież w kameralnych grupach rozwija swoje umiejęt­ności plastyczne, muzyczne, aktorskie, taneczne itp.

MGOK, to przede wszystkim organizator imprez i wydarzeń kulturalnych skierowanych do wszystkich mieszkańców gminy Węgliniec, takich jak przeglądy teatralne, koncerty muzyki popularnej, wernisaże, wystawy pokonkursowe, a także imprezy dedykowane dzieciom z przedszkoli, uczniom ze szkół podstawowych, gimnazjalnych – konkursy recytatorskie, festiwale piosenki dziecięcej i młodzieżowej, przeglądy zespołów teatralnych.

Działalność placówek kultury, opiera się na stałej realizacji zadań adresowanych nie tylko dla dzieci i młodzieży. Prowadzone są działania mające na celu integrowanie starszych członków lokalnej spo­łeczności poprzez organizowanie spotkań i wieczorków z okazji różnych świąt m.in. Dnia Kobiet, Dnia Matki, Dnia Emeryta i Rencisty, Świąt Bożego Narodzenia. Prowadzona jest współpraca z innymi organizacjami społecznymi działającymi na terenie gminy Wę­gliniec, a także ze szkołami i zakładami pracy w celu wspólnej organizacji imprez na rzecz dorosłych i młodzieży oraz w celu pozy­skiwania sponsorów w zakresie finansowania tych imprez. Funkcjonuje współpraca z Radami Sołeckimi przy opracowywaniu planu imprez kulturalnych, festynów, spotkań i zabaw służących aktywnemu wypoczynkowi i rekreacji.

W strukturach Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury funkcjonują:

 • Węgliniecki Centrum Kultury w Węglińcu
 • Dom Kultury w Ruszowie,
 • Dom Kultury w Starym Węglińcu,
 • Dom Kultury w Jagodzinie,
 • Dom Kultury w Czerwonej Wodzie,
 • Punk Muzealny Kresów Wschodnich w Węglińcu,
 • Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Węgliniec,
 • Filia biblioteczna w Ruszowie,
 • Filia biblioteczna w Czerwonej Wodzie,
 • Filia biblioteczna w Starym Węglińcu,
 • Filia biblioteczna w Jagodzinie,
 • Świetlica środowiskowa w Piasecznej,
 • Świetlica środowiskowa w Zielonce,
 • Świetlica środowiskowa w Kościelnej Wsi,
 • Izba Podolska.