Ułatwienia dostępu

 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność Klientów korzystających z rowerów turystycznych w ramach wypożyczalni prowadzonej przez Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Węglińcu.
 2. Wypożyczalnia znajduje się na terenie dworca PKP w Węglińcu, ul. Kolejowa (na końcu peronu 3). Kontakt w sprawie funkcjonowania wypożyczalni oraz wynajmowania rowerów można uzyskać pod nr tel. 507-434-116 oraz 721-043-499.
 3. Wypożyczalnia czynna jest od 1 kwietnia do 1 listopada, przez siedem dni w tygodniu. W pozostałym okresie wypożyczenie rowerów należy uzgadniać indywidualnie. Wypożyczanie rowerów możliwe jest w godz. 9:00 – 18:00 i następuje po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na wypożyczenie z pracownikiem wypożyczalni.
 4. Wypożyczane rowery są własnością Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Węglińcu.
 5. Wypożyczane rowery wyposażone są w linkę zabezpieczającą z zamkiem, oświetlenie pozycyjne przednie i tylne, licznik, dzwonek, błotniki (dot. niektórych modeli) i są specjalnie oznakowane.
 6. Wypożyczane rowery są sprawne technicznie i w takim samym stanie powinny zostać zwrócone do wypożyczalni.
 7. Opłatę za wypożyczenie roweru pobiera się z góry, za zadeklarowany czas jego używania, który nie może być dłuższy, niż wynoszą godziny otwarcia wypożyczalni. Zwrot roweru po terminie powoduje pobranie dopłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem wypożyczalni. O ostatecznej godzinie zwrotu roweru należy poinformować obsługę wypożyczalni na min. pół godziny przez planowanym zwrotem.
 8. Wypożyczenie rowerów odbywa się na podstawie umowy wypożyczenia roweru wraz wyposażeniem potwierdzonych podpisem Wypożyczającego, co jest równoznaczne z potwierdzeniem zaznajomienia się z regulaminem i przystaniem na jego warunki.
 9. Wypożyczenie rowerów wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:
  • ukończone 18 lat
  • przedstawienie ważnego dokumentu ze zdjęciem stwierdzającym tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy itp.)
  • zawarcie umowy wypożyczenia roweru według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  • osoba wypożyczająca i użytkująca rower nie może pozostawać pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających.
 10. Wypożyczający zobowiązuje się do:
  • korzystania z roweru oraz jego wyposażenia zgodnie z ich przeznaczeniem
  • zwrotu roweru do Wypożyczalni, sprawnego technicznie w stanie niepogorszonym, czystego w terminie zgodnym z zadeklarowanym czasem zwrotu. Dowód zwrotu sprzętu stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu
  • korzystania z roweru wyłącznie w celach niekomercyjnych i wyłącznie dla użytku osobistego Wypożyczającego
  • przestrzegania zakazu użyczania roweru osobom trzecim
  • nie używania rowerów w celu wycieczek górskich, skoków, sztuczek kaskaderskich, wyścigów itp.
  • niezwłocznego zgłaszania problemów związanych z korzystaniem z roweru pracownikowi Wypożyczalni oraz odstawienia roweru do wypożyczalni w przypadku stwierdzenia podczas jazdy rowerem jakiejkolwiek usterki roweru
  • zaniechania samodzielnego dokonywania jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym rowerze
  • pokrycia kosztów naprawy uszkodzonego roweru lub jego wyposażenia, wynikłych z winy Wypożyczającego
  • pokrycia kosztów zakupu nowego roweru w przypadku całkowitego zniszczenia wypożyczonego roweru.
 11. Pełną odpowiedzialność za wypadki, wszelkie szkody powstałe w czasie korzystania z wypożyczonego roweru ponosi Wypożyczający. Wypożyczający będąc uczestnikiem ruchu drogowego jest obowiązany przestrzegać zasad poruszania się po drogach i czyni to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Węglińcu z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w okresie korzystania z wypożyczonych rowerów.
 12. Wypożyczający ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim związanych z korzystaniem wypożyczonych rowerów.
 13. Każdy rower wypożyczany jest za pobraniem kaucji w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych 00/100) w gotówce za pokwitowaniem w celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu jego ewentualnego uszkodzenia lub zniszczenia.
 14. Rozliczenie kaucji następuje po zwrocie roweru według następujących zasad:
  • w przypadku zwrotu roweru w stanie niepogorszonym kaucja zostanie zwrócona w pełnej wysokości w momencie zwrotu roweru
  • w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub zniszczenia możliwego do określenia i wyceny przez pracownika Wypożyczalni – na podstawie aktualnych cen rynkowych – kaucja zostanie pomniejszona o koszt naprawy
  • w przypadku innym niż określonym wyżej uszkodzeń i konieczności oddania roweru do serwisu – kaucja zostanie zatrzymana w pełnej wysokości do chwili rozliczenia z serwisem. Po wykonaniu usługo serwisowej pracownik Wypożyczalni skontaktuje się z Wypożyczającym w celu ustalenia zwrotu pozostałej po rozliczeniu kaucji lub koniecznej dopłaty, w przypadku gdy koszt usługi serwisowej przewyższy wysokość kaucji.
 15. W trakcie korzystania z roweru zabrania się:
  • spożywania alkoholu lub innych środków odurzających
  • pozostawiania roweru bez odpowiedniego nadzoru
 16. W przypadku:
  • powzięcia przez Wypożyczalnię informacji o nieprzestrzeganiu zapisów Regulaminu, Wypożyczalnia może żądać natychmiastowego zwrotu roweru i podjąć czynności zmierzające do jego fizycznego odebrania
  • utraty wypożyczonego roweru na skutek okoliczności, za które Wypożyczający ponosi odpowiedzialność, w tym kradzieży wynikłej z pozostawienia roweru bez odpowiedniego nadzoru lub jego zgubienia, Wypożyczający zobowiązany jest zwrócić wartość roweru.
  • kradzieży roweru, Wypożyczający ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić policję, a następnie przedstawić Wypożyczalni zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży
  • niezwrócenie roweru w ustalonym terminie i niepoinformowanie pracownika Wypożyczalni o tym fakcie skutkować będzie przekazaniem danych Wypożyczającego policji z informacją o prawdopodobieństwie popełnienia czynu karalnego przez Wypożyczającego.
  • Klienta, który nie przestrzegał Regulaminu, Wypożyczalnia ma prawo odmówić wypożyczenia roweru w przyszłości
 17. Za wady ukryte Wypożyczalnia nie bierze odpowiedzialności. Wypożyczalnia nie bierze odpowiedzialności wobec Wypożyczającego za wszelkie szkody i krzywdy będące wynikiem korzystania z roweru.
 18. Odbiór i zwrot roweru odbywa się przy udziale pracownika Wypożyczalni.
 19. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w Wypożyczalni oraz na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Węglińcu – www.gcksirwegliniec.pl

Cennik:

rower MTB 29″ – 50 zł/dzień

rower miejski i dziecięcy – 40 zł/dzień