Ułatwienia dostępu

Konkurs na palmę wielkanocną skierowany jest do mieszkańców Gminy Węgliniec. Zachęcamy do wzięcia udziału. Szczegóły w regulaminie.

REGULAMIN konkursu na „Palmę Wielkanocną”

I. Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji z siedzibą

w Węglińcu przy Placu Wolności 1.

II. Cele i uczestnicy konkursu:

1. Celem konkursu jest promowanie tradycji Świąt Wielkanocnych poprzez

własnoręczne wykonywanie i zdobienie palm.

2. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy i Miasta Węgliniec.

III. Warunki uczestnictwa:

1. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną, własnoręcznie wykonaną

palmę.

2. Palma powinna zostać wykonana z produktów naturalnych (tj. Trawa, gałązki,

papier, bibuła).

3. Prace nie mogą zawierać gotowych elementów ( tj. Sztuczne kwiaty, plastikowe

ozdoby)

4. Palmy wraz z notatką opatrzoną danymi uczestnika (imię i nazwisko, miejscowość,

numer telefonu) należy dostarczyć do dnia 16 marca 2024 do Węglinieckiego

Centrum Kultury, Plac Wolności 1, Węgliniec.

5. Ocenie poddane zostaną wyłącznie prace zgłoszone w czasie i terminie podanym

powyżej.

IV. Kryteria oceny:

1. Powołana przez Organizatora komisja oceni prace biorąc pod uwagę kryteria takie

jak:

-estetyka wykonania

-kreatywność

-dobór materiałów i surowców

2. Palmy oceniane będą przez 3-osobową komisję konkursową w dniu Kiermaszu

Wielkanocnego-17 marca- ok. godz. 16:00

3. Prace niezgodne z regulaminem konkursu nie będą oceniane

4. Przekazujący pracę na konkurs:

a. oświadcza, że jest jej autorem

b. wyraża zgodę na jej wykorzystanie w celu promocji działalności Węglinieckiego

Centrum Kultury.

5. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na

przetwarzanie danych osobowych i wizerunku, wyłącznie na potrzeby konkursu oraz

promocji działań Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji (publikacja wyników

na stronie internetowej)

V. Nagrody:

1. Powołana przez Organizatora komisja oceni prace wyłaniając zwycięzcę

2. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 17 marca 2024 ok.

godz. 16:30 podczas Kiermaszu Wielkanocnego w Węglinieckim Centrum Kultury.

VI. Zwrot prac:

Przekazane na konkurs prace, po ogłoszeniu wyników zostaną przeznaczone do

sprzedaży dla uczestników Kiermaszu Wielkanocnego.

VIII. Postanowienia końcowe:

1. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku

zbyt małej ilości przekazanych prac.2. Wszelkich informacji o konkursie można uzyskać w sekretariacie GCKSiR pod

numerem telefonu

75 723 62 29.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania i obowiązuje przez

cały czas trwania konkursu.

Kategorie: Aktualności