Ułatwienia dostępu

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Węglińcu
ogłasza nabór na wolne stanowisko : Animator Kultury w GCKSiR w Węglińcu

Nazwa i adres jednostki

Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji
Plac Wolności 1, 59-940 Węgliniec

Określenie stanowiska

Animator Kultury w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Węglińcu

Wymiar czasu pracy

1/2 etatu

Rodzaj umowy

Umowa o pracę

Wymagania niezbędne

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie:

 • posiada obywatelstwo polskie;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • wykształcenie – minimum średnie.

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań, dyspozycyjność;
 • umiejętność prowadzenia działań animacyjnych dla różnych grup wiekowych;
 • nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista;
 • prawo jazdy
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

Zakres wykonywania zadań na stanowisku

 • współorganizowanie imprez artystyczno – rozrywkowych, oświatowo – kulturalnych, patriotycznych, sportowych i turystycznych;
 • kształtowanie oferty codziennych zajęć dla różnych grup wiekowych;
 • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;
 • upowszechnianie kultury w środowisku lokalnym;
 • dbałość o rozwój amatorskiego ruchu artystycznego;
 • inspirowanie mieszkańców do udziału w organizowanych konkursach, turniejach tematycznych, imprezach lokalnych i krajowych;
 • współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury;
 • współpraca z organizacjami rządowymi i pozarządowymi, w związku z programami związanymi z organizacją działań kulturalnych, sportowych i turystycznych;
 • planowanie, programowanie oraz sprawozdawczość z pracy w zakresie własnego stanowiska pracy;
 • pogłębianie wiedzy i przygotowywanie projektów mających na celu pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Wymagane dokumenty

 • podanie o pracę – list motywacyjny;
 • życiorys (CV);
 • oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie, że kandydat/ka nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrze niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781)”

Miejsce i termin składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Węglińcu, Plac Wolności 1, w godz. 8:00 – 16:00 lub przesłać na adres mailowy: gcksir.wegliniec@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.02.2024

Więcej informacji pod numerem telefonu 721 043 499.

Dyrektor GCKSiR w Węglińcu zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

Kategorie: Aktualności