Ułatwienia dostępu

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Węglińcu ogłasza nabór na wolne stanowisko:

GŁÓWNY KSIĘGOWY w GCKSiR w Węglińcu

 1. Nazwa i adres jednostki
  Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
  Plac Wolności 1, 59-940 Węgliniec
 2. Określenie stanowiska
  Główny księgowy w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Węglińcu
 3. Wymiar czasu pracy: Pełny etat. Data rozpoczęcia pracy: 15.05.2023 r.
 4. Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas nieokreślony
 5. Miejsce wykonywania pracy:
  Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Węglińcu
  Plac Wolności 1, 59-940 Węgliniec
 6. Wymagania niezbędne:
  Osoba ubiegająca się o zatrudnienie:
  1) posiada obywatelstwo polskie;
  2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
  4) wykształcenie – spełnia jeden z poniższych warunków:
 • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • posiada certyfikat księgowych uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

7. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości;
2) znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
3) znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego, kodeksu pracy, ochrony danych osobowych, zamówień publicznych;
4) umiejętność pracy w systemach informatycznych, w tym programach księgowych;
5) posiadanie umiejętności sporządzania danych statystycznych, tworzenie prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia;
6) preferowane doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego;
7) znajomość przepisów dotyczących zasad wykorzystywania środków unijnych;
8) komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań, dyspozycyjność;
9) nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista.

8. Zakres wykonywania zadań na stanowisku
1) prowadzenie rachunkowości GCKSiR w Węglińcu zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2) sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych;
3) opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora jednostki;
4) opracowanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola ich wykonania;
5) sporządzanie list płac;
6) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku bankowego;
7) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
8) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych;
9) zapewnienie terminowości ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłat zobowiązań;
10) nadzorowanie prawidłowego stosowania ustawy o zamówieniach publicznych;
11) rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji i konkursów grantowych;
12) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą;
13) odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo- księgową jednostki;
14) prowadzenie kontroli finansowej i realizacja innych zadań wynikających z aktów prawnych regulujących zakres odpowiedzialności Głównego Księgowego;
15) przekazywanie dyrektorowi rzetelnych i aktualnych informacji finansowych potrzebnych do podejmowania decyzji gospodarczych i decyzji w zakresie dysponowania środkami finansowymi jednostki;
16) wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora należą do kompetencji Głównego Księgowego;
17) współpraca ze Skarbnikiem Gminy.

9. Wymagane dokumenty:

 • Podanie o pracę-list motywacyjny;
 • Życiorys (CV);
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach;
 • Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie, że kandydat/ka nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy dotycząca ochrony danych osobowych.

10. Miejsce i termin składania dokumentów
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Węglińcu, Plac Wolności 1, w godz. 8:00 – 16:00 lub przesłać na adres mailowy: dyrektor@gcksirwegliniec.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.05.2023 r.
Więcej informacji pod numerem telefonu 721 043 499.

Dyrektor GCKSiR w Węglińcu zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy dotycząca ochrony danych osobowych

Kategorie: Aktualności